وبلاگ آموزشی-حسین

تعریف واژه نامه از روان پزشکی، پیشگیری تکنیک های پیشگیری کننده به منظور ارتقای رشد و نمو هیجانی سالم و به ویژه بهداشت روانی

تعریف فرد بهنجار: کسی که به توقعات و انتظارات اجتماعی پاسخ داده و رفتاری نزدیک به رفتار اکثر مردم جامعه دارد.

بهداشت از نظر سازمان بهداشت جهانی : بهداشت یعنی توانایی کامل برای ایفای نقش های اجتماعی، روانی و جسمی.  

سلامت فکر و روان از نظر سازمان بهداشت جهانی قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی و حل تضاد ها و تمایلات شخصی به طور منطقی، عادلانه و مناسب.   

تعریف بهداشت روانی از نظر سازمان بهداشت جهانی بهداشت روانی حالتی است که از نظر جسمی، روانی و عاطفی، در حدی باشد که با بهداشت روانی دیگران انطباق داشته و مطلوب ترین رشد را برای فرد فراهم آورد.     

هدف بهداشت روانی: ایجاد سلامت روان به وسیله پیشگیری از ابتلا به بیماری های روانی، کنترل عوامل مؤثر در بروز بیماری های روانی و ایجاد محیط سالم برای برقراری روابط صحیح انسانی است.

تعریف پیشگیری: کلیه تدابیر و فعالیت هایی که از پیدایش و افزایش بیماری های روانی در جامعه جلوگیری می کند.

 سطوح پیشگیری

تعاریف سطوح پیشگیری اولیه: جلوگیری از پیدایش بیماری. ثانوی: مداخله زود هنگام در شناخت و درمان سریع نشانگان یک بیماری یا اختلال ثالث: کاستن از گسترش عوارض جانبی بیماری یا اختلال(بازتوانی)

مقایسه کنید     

هزینه های سطوح مختلف پیشگیری را مقایسه کنید.

•         سطوح فعالیت های روانی از دیدگاه فروید

•          هشیار (موراد مرتبط با آگاهی)

•          نیمه هشیار (مواردی که با توجه کردن به خاطر می آیند)

•          ناهشیار (افکار و اندیشه های ظاهراً فراموش شده)

ساختمان شخصیت از دیدگاه فروید

•         نهاد Id(سرچشمه نیرو های غریزی، تابع اصل لذت)

•          من Ego(هسته مرکزی شخصیت و قوه مجریه آن، تابع اصل واقعیت)

•          من برترSouper Ego ( قسمت اخلاقی و قضایی شخصیت)

•         هر یک از این نظام ها کارکرد های خاص خود را دارند اما از راه تعامل با یکدیگر است که به رفتار انتظام می بخشند .

•         گاهی هر سه عنصر شخصیت در برابر هم قرار می گیرند ، به این معنا که خود ارضای خواسته های فوری نهاد را به تعویق می اندازد و فرا خود به دلیل اینکه رفتار غالبا با معیار های اخلاقی آن نمی خواند ، به مبارزه با هر دو عنصر دیگر بر می خیزد . لیکن در افراد بهنجار غالبا این سه بخش با یکدیگر همکاری دارند و ظهور رفتار یکپارچه را میسر می سازند .

کارکرد مکانیزم های دفاعی: کارکرد مکانیزم های دفاعی، دفاع از من (خود) در برابر تحقیر و از هم پاشیدگی و ترقی و استحکام بخشییدن به آن تا جایی است که امکان دارد.

ویژگی های مکانیزم های دفاعی

برخی از انواع مکانیزم های دفاعی

 

 

واپس رانی (سرکوبی): پس راندن و تبعید غیر ارادی افکار و انگیزه های ناپسند و تحمل ناپذیر به بخش ناخودآگاه ذهن

جبران : وسیله ای برای سرپوش گذاشتن بر روی نارسایی ها و کمبود ها برای ایجاد تعادلی نسبی

دلیل تراشی: جستجوی علت هایی در دنیای بیرونی برای توجیه اعمال نامناسب خود

مثال بیاورید: برای هر یک از مکانیزم های دفاعی واپس رانی، جبران و دلیل تراشی مثال ارائه دهید.

 


برخی دیگر از مکانیزم های دفاعی

واکنش وارونه (واکنش سازی) :ایجاد ویژگی های خلقی و رفتاری خاص که برعکس تمایلات درونی شخص باشند.

جا به جایی یا جانشینی : یعنی جا به جایی احساس هیجانی از شیء اصلی به شیء یا مطلب دیگر یا احساس روانی، از شخص یا شیء به شخص یا شیء دیگر

برگشت (واپس روی): از دست دادن تکامل ایجاد شده و بازگشت به سطوح پایین تری از هم زیستی ک دارای طرح های نارسایی از طرز فکر و احساسات و هیجانات و رفتار است.

درون فکنی : بردن پاره ای از جنبه های موقعیت های مختلف (دنیای بیرونی) به درون خود

فرافکنی : نسبت دادن اندیشه ها و افکار غیر قابل پذیرش و تقصیر ها و اشتباه های خود به دیگری و در نتیجه آرام شدن

والایش: منحرف شدن تمایل از هدف اصلی و ظهور آن در فعالیت مورد پسند جامعه

تبدیل : تغییر احساسات به تظاهرات حرکتی یا اختلال هایی در حواس، یا تبدیل تعارض های روانی به وقفه ای در فعالیت های حسی و حرکتی 

پاسخ دهید: مکانیزم تبدیل در کدام یک از اختلال های روانی نقش اساسی دارد؟       

تعریف ناکامی: محرومیت یا بازداشتن ساده فرد از امیال مورد درخواست وی  

منابع ناکامی

منابع بیرونی ناکامی

منابع درونی ناکامی

تحمل ناکامی: توانایی تحمل ناکامی بدون توسل به پاسخ های نامناسب

واکنش افراد مختلف به  ناکامی ها

1- واکنش مستقیم یعنی سعی در کنار گذاشتن یا دور شدن از ناکامی

2- سعی در کشف علل ناکامی و راه حل برای آن و

3- تسلیم فوری به ناکامی

4- دچار شدن به اضطراب و تنش

5- محکوم کردن محیط و شرایط

ناکامی شدید:عدم امکان فرار از موانع داخلی یا خارجی یا موقعیت هایی که با یکدیگر در تعارضند.

شدت ناکامی: شدت ناکامی نه بر حسب نوع مانع، بلکه که بر حسب این که فرد چه چیز را ناکام کننده  بداند، تعریف می شود.

ناکامی های کودکان: کودک به دلیل وجود زندگی جمعی، ناگزیر از چشیدن طعم ناکامی است.

مقابله با ناکامی های کودکان: آنچه مهم است، عدم رویارویی با ناکامی نیست، بلکه پیدا کردن راه حلی منطقی است که منجر به اختلال رفتاری نشود.

تحمل ناکامی از دیدگاه روانکاوی : در دیدگاه روانکاوی، تحمل ناکامی مفهوم حد واسط بین اصل لذت و اصل واقعیت است.

ناکامی و پرخاشگری :برخی روان شناسان ناکامی را نتیجه محرومیت می دانند.

جلوه های پرخاشگری1:- پرخاشگری مستقیم2- پرخاشگری معطوف به خود شخص

نظریه ناکامی- پرخاشگری :استادان دانشگاه ییل،  مهم ترین عامل در ایجاد پرخاشگری را ناکامی دانسته اند.

تأثیر ناکامی در پرخاشگری :ناکامی همواره به پرخاشگری منجر نمی شود وتنها علت آن نیز نیست.

نتایج پژوهش های اخیر: بین ناکامی و پرخاشگری رابطه ای وجود ندارد، بلکه ممانعت از رسیدن فرد به هدف است می تواند خشم را برانگیزد.

خشم : خشم یک هیجان است که دامنه و شدتِ فعالیتی را که در حال جریان است افزایش می دهد.

تعارض (کشمکش): تعارض به هنگام انتخاب یک انگیزه از بین انگیزه های متعدد ایجاد می شود.

دیدگاه های پالایش روانی پرخاشگری

1-دیدگاه فروید: فروید نتیجه پرخاشگری ابراز نشده را خشونت مفرط یا بیماری روانی دانسته و برای پالایش آن سه شیوه را پیشنهاد کرده است.      

پیشنهادات فروید برای تخلیه پرخاشگری    
1- تخلیه پرخاشگری از طریق فعالیت های بدنی

     2- اشتغال به پرخاشگری خیالی و غیر مخرب

     3- ابراز مستقیم پرخاشگری

2-دیدگاه منینجر: با تأیید نظریه فروید، انجام بازی های مستلزم فعالیت بدنی را موجب کاهش پرخاشگری دانسته است. 

3-دیدگاه فستینگر: به عقیده فستینگر، خشونت موجب خشونت می شود و ابراز رفتار های پرخاشگرانه نیازمند به توجه است.

ناهماهنگی شناختی فستینگر و خشونت : فردی که می خواهد به دیگران آسیب برساند، باید برای اجتناب از ناهماهنگی، خوبی های آنان را نادیده بگیرد تا دلایل لازم برای ابراز خشم را داشته باشد و این امر موجب بروز خشونت بیشتر می شود.

دیدگاه اتکینسون و هیلگارد: معتقدند اگر ابراز پرخاشگری دارای اثر پالایشی بود، می بایستی به کاهش شدت احساس های پرخاشگرانه منجر می شد. در حالی که شواهد نشان می دهد که شرکت در فعالیت های پرخاشگرانه، یا به افزایش پرخاشگری می انجامد و یا آن را ثابت نگاه می دارد.

×  نتایج تعارض های
حل نشدهاختلال های رفتاری

×  عوارض روان- تنی

پاسخ دهید   منظور فستینگر از ناهماهنگی شناختی چیست؟

انواع تعارض

تعارض های اجتنابی چندگانه :رویارویی با چندین هدف دارای جاذبه های مثبت و منفی به طور همزمان

استرس(فشار روانی) :تنش هیجانی مزمن ناشی از تعارض بدون راه حل

استرسورها یا فشارزا های روانی :عوامل فیزیکی، محیطی و اجتماعی حالتِ استرس را فشارزا گویند.

پاسخ به فشارزا های روانی : پاسخ می تواند از انواع فیزیکی، روانی و یا رفتاری باشد.

طبقه بندی فشارهای روانی

 

انواع فشارهای روانی1- استرس های فیزیولوژیایی2- استرس های پاتولوژیک (آسیب شناختی) 3- استرس های روانی
مدل های سه گانه
فشار روانی

مدل محرک: از آنجا که در این مدل، محرک عامل فشار روانی محسوب می شود، بنا براین، تغییر شرایط زندگی (مانند مرگ همسر یا از دست دادن شغل)، پیش شرط بروز بیماری های ناشی از فشار روانی تلقی می گردد.

مدل پاسخ: در این مدل، فشار روانی به عنوان پاسخ فرد در برابر عامل فشارزا تلقی می شود.

پاسخ دهید: دیدگاه کدام یک از نظریه پردازان را از نوع مدل پاسخ است؟

مدل شناختی: این مدل، تفکر و شناخت را واسطه بین محرک و پاسخ فرض نموده و به تصور فرد از میزان فشارزایی محرک در مقایسه با توان خودش اشاره دارد.

مدل های دیگر استرس

1- مدل فیزیولوژیایی :به تغییرات فیزیولوژیایی که در هنگام استرس ایجاد می شود تأکید دارد (مدل سلیه- مدل پاسخ).

2- مدل برانگیختگی: یک مدل غیر اختصاصی است که برانگیختگی را در سطح بهینه ای مفید دانسته و بیشتر از آن را عامل فشار روانی تلقی می کند.

3- مدل محرک های روان شناختی: مدل پیشنهادی کاگان و لوی است که تأکید بر تأثیر محرک های روان شناختی دارد. این مدل کنار آمدن با استرس را بر اساس تفاوت های ژنتیکی و تجربه های یادگیری افراد توجیه می کند.

4- مدل تبادلی: مدل پیشنهادی کاکس و مک کی است که فشار روانی را معلول وجود تبادل پویا بین فرد و محیط می داند.

5- مدل تعاملی :مدل پیشنهادی لازاروس است که فشار روانی را حاصل تعامل ادراک فرد از توانایی های خود با میزان تهدید تصوری می داند.

6- مدل جنبه عمومی: مدل پیشنهادی بیهرر و نیومن است. بیشتر از 150 متغیر را مؤثر دانسته و بیشتر به عوامل استرس های محیط های خاص پرداخته است.

پاسخ به فشار روانی

پاسخ روان شناختی  1- تغییر در عملکرد های روان شناختی  2- تغییر در خود پنداره  3- تغییر در واکنش های هیجانی

پاسخ های فیزیولوژیایی  1- تغییرات بیوشیمیایی در عملکرد غدد مترشحه داخلی  2- تغییر در مکانیزم های ایمنی 3- تغییر در فعالیت های سیستم های بدنی

پاسخ های رفتاری برخی از پاسخ های رفتاری عبارتند از:

    1- پرخاشگر 2- تنش زیاد 3- خواب آشفته  4- انقباض عضلات  5- صدای لرزان

 شخصیت سنخ الف: از دیگر علل ایجاد کننده فشار روانی،می توان به  شخصیت سنخ الف اشاره کرد که در مقابل آن، سنخ شخصیتی ب قرار می گیرد.

ویژگی های شخصیت سنخ الف

1) دائماً عصبانی می شود2) تندتند حرف می زند3) احساس فوریت می کند4) اغلب به مسؤولیت های خود می اندیشد.

ویژگی های
شخصیت سنخ ب
1) آرام و راحت 2) فاقد تنش

رابطه بیماری قلبی با شخصیت سنخ الف: ویژگی های شخصیت سنخ الف به ویژه دشمنی، خشم و تند خویی سبب آسیب پذیری در برابر حملات قلبی می شود.

واکنش ستیز و گریز: در مراحل اولیه زندگی، انسان برای مواجهه با فشار های روانی از دو راه استفاده  می کرد: ستیز و گریز.

واکنش ستیز و گریز و دستگاه عصبی خودمختار: دو راه مورد استفاده در مراحل اولیه زندگی انسان، در برابر فشار های روانی، که حاصل واکنش دستگاه عصبی خود مختار بود ستیز و گریز بود.

واکنش امروزی افراد در برابر فشار های روانی : امروزه افراد برای مقابله با فشار روانی، کم تر از راه های مستقیم ستیز و گریز استفاده می کنند.

ادامه واکنش امروزی در برابر فشار های روانی بلکه بیشتر سعی دارند تا در حل مسایل خود ازخونسردی و شیوه های منطقی و مسالمت آمیز استفاده کنند.

واکنش غیر انطباقی ستیز یا گریز واکنش ستیز یا گریز دستگاه عصبی خود مختار، امروزه یک واکنش غیرانطباقی محسوب می شود.

چرا واکنش غیر انطباقی: ایجاد تغییرات فیزیولوژیایی، در دراز مدت سلامت روانی فرد را به خطر بیندازد.

دلایل غیر انطباق بودن واکنش فیزیولوژیایی :ایجاد تغییرات فیزیولوژیایی، در دراز مدت سلامت روانی فرد را به خطر بیندازد.

 

کارکرد های اعصاب خودمختار : سمپاتیک: بخش مسلط در جریان فعالیت های شدید و برانگیخته

  پاراسمپاتیک: بخش مسلط در دوره آرمیدگی

نوروترانسمیتر های  اعصاب خود مختار

  پاراسمپاتیک ----< استیل کولین

  سمپاتیک ------< نوراپی نفرین

آثار تحریک اعصاب سمپاتیک

1- افزایش فشار خون2- افزایش جریان خون عضلات فعال همزمان با کاهش جریان خون برخی قسمت ها

3- افزایش سرعت سوخت و ساز یاخته ای در سراسر بدن و4- افزایش غلظت گلوکز خون

5- افزایش گلیکوژنولیز در عضله6- افزایش قدرت عضله7- افزایش فعالیت روانی8- افزایش سرعت انعقاد خون

واکنش هشدار دهنده سمپاتیک (واکنش ستیز یا گریز) : در خشم ناشی از تحریک هیپوتالاموس، علائم از طریق تشکیلات مشبک (تورینه ای) و نخاع به طرف پایین رفته و باعث تخلیه وسیع سمپاتیک می شود.

 

1- واکنش آگاهی از خطر: پاسخ اضطراری بدن با میانجیگری دستگاه سمپاتیک برای مقابله با تنش

2- مرحله مقاومت :ادامه محرک های تنش زا موجب مقاومت بدن منجر می شود. در این مرحله برخی از هورمون های بدن نقش دفاعی مهمی دارند به ویژه هورمون آدرنوکورتیکوتروپیک

3- مرحله فرسودگی: مرحله به مخاطره افتادن توانایی بدن برای پاسخ به محرک های شدید تنش زای پیاپی و جدید     

آثار فرسودگی: بالا بودن دائمی هورمون ها برابر است با آسیب رسانی به بدن می شود.

فشار روانی و فرضیه بحران: بحران های زندگی تعادل جسمی و روانی انسان ها را به هم زده و غالباً همراه با:  اختلال های عاطفی و رفتاری می باشند.

  نیاز به تعادل: دستگاه های مختلف بدن همواره سعی در بقای تعادل انسان (هومئوستازیس یا تعادل حیاتی) دارند.

نشانگان سازگاری (انطباق): کار نشانگان سازگاری بازگرداندن تعادل، پس از تأثیر یک مهاجم غیر اختصاصی به بدن است.

بازگشت تعادل از دیدگاه روانکاوان : از نظر روانکاوان مکانیزم های دفاعی «من» فعالیت های لازم برای بازگرداندن تعادل را انجام می دهند.

شوک :علائمی است که در نتیجه بی کفایتی گردش خون بدن در اثر انقباض عروق محیطی ایجاد می شود.

 

کارکرد مرحله مقاومت : در این مرحله علائمی است که در نتیجه بی کفایتی گردش خون بدن در اثر انقباض عروق محیطی ایجاد می شود.

تغییرات دوره مقاومت : دوره مقاومت، موجب پدید آمدن مرحله نقاهت و ترمیم بافت های آسیب دیده تحت تأثیر ترشح هورمون ها می شود.

واکنش های روانی
در دوره استرس1- پیدایش هیجان2- شدت یافتن هیجان (واکنش آمادگی) در دوره استرس3- ظهور هیجان در بخش های مختلف بدن (مقاومت) 4- در صورت شکست در مبارزه ظهور اختلال هایی در شخصیت (فرسودگی)

مداخله در بحران های ناشی از فشار روانی: نوعی پیشگیری ثانویه تلقی می شود و عبارت است از کمک به افراد بحران دیده برای دستیابی به تعادل مجدد.

پیشگیری اولیه سعی در آماده سازی اشخاص در معرض خطر به نحوی که در مواجهه با بحران، دچار آسیب دیدگی شدید نشوند.

فصل پنجم

روش های پیشگیری از فشار روانی :هانس سلیه در کتاب خود به نام «فشار زندگی» سؤال می کند که آیا بشر قادر به ایجاد برنامه ای برای تنظیم رفتار خود و کاهش فشار روانی و زندگی رضایت بخشی هست؟

 

ویژگی های هدف های کوتاه مدت

1-همراه با لذت2- به سهولت قابل دستیابی (مانند: تفریح و گردش و لذت بردن ازطبیعت)

3-هدف های بلند مدت برای ارضا در آینده طرح ریزی می شوند. نیازمند به انتخاب هستند.

4- تأثیری بر رفاه فعلی فرد ندارند و حتی با آن در تضادند.

هدف نهایی

 5-شکوفا شدن هر چه بیشتر فرد بر اساس ساختار وجودیش

 6-مقصود نهایی همه فعالیت های وی

7-شکوفا شدن هر چه بیشتر فرد بر اساس ساختار وجودیش

 8-مقصود نهایی همه فعالیت های وی

منابع لازم برای مقابله با فشار روانی1) سلامتی و توانایی2) افکار مثبت3) جایگاه مهار (منبع کنترل) 4) توانایی اجتماعی شدن5) حمایت اطرافیان6) امکانات مالی

روش های فعال(مستقیم) کاهش فشار روانی1) پسخوراند زیستی2) شیوه آرمیدگی3) ورزش4) اعتماد کردن و

5) ارزشیابی موقعیت6) انجام یک کار در هر بار7) پیدا کردن فرصت زندگی8) خوردن غذای سالم و استراحت کردن

پسخوراند زیستی : دریافت اطلاعات (پسخوراند) در باره برخی کارکرد های فیزیولوژیایی خود و سعی در تغییر آن ها

شیوه های آرمیدگی: شیوه ها متعددند که یکی از آن ها شیوه آرمیدگی جاکوبسون است.   

شیوه آرمیدگی جاکوبسون

 1-دراز کشیدن روی مبل یا صندلی 

2- منقبض و منبسط کردن 16 گروه ماهیچه بدن

 3-متمرکز کردن ذهن روی اولین گروه ماهیچه ها و

4-سفت کردن ماهیچه ها به مدت پنج دقیقه

5- شل کردن تدریجی ماهیچه ها در حال گفتن آرام، آرام به خود

6- تمرکز روی تفاوت بی شل شدن و سفت شدن ماهیچه ها و

7-تکرار تمرین یاد شده، قبل از رفتن به سراغ ماهیچه های بعدی،

   16گروه ماهیچه در شیوه آرمیدگی جاکوبسون

1) دست و ساعد راست 2) بازوی راست3) دست و ساعد چپ4) بازوی چپ و5) پیشانی 6) بینی و چشم ها7) فک ها و لب ها8) گردن9) سینه و شانه ها10) شکم11) ران راست  12) ساق پای راست 13) پای راست 14) ران چپ15) ساق پای چپ16) پای چپ

عوامل مرثر در کاهش فشار روانی:1) پیش بینی پذیری2)امکان کنترل طول دروه فشار روانی

3) ارزیابی شناختی4) احساس کارآیی5) حمایت های اجتماعی

اندازه گیری میزان فشار روانی

   هولمز وراهه (Holams & Rahe) مقیاس «بررسی حوادث زندگی» را بر اساس 43 حادثه از آسان به دشوار فهرست کرده اند.

فشارروانی و بیماری های قلبی عروقی :افراد مبتلا به بیماری های قلبی عمدتاً می گویند که در موقعیت های استرس زا، دچار درد قلبی می شوند. دلایل آن می تواند این پاسخ ها در برابر فشار روانی باشد:

1- افزایش سریع تعداد ضربان قلب و فشار خون و نیاز قلب به اکسیژن2- افزایش میزان هورمون ها و جریان خون

 3- افزایش انعقاد پذیری خون

ایسکمی میوکارد: ایسکمی نام وضعیتی است که در آن خون و اکسیژن به بافت نمی رسد. در اینجا منظور این است که ماهیچه قلب (میو کارد) دچار ایسکمی شود. 

سرکوب فشار روانی با کنترل تنفس 

1- در حال صاف نشستن، نفس کشیدن از بینی همراه با شل کردن شکم2- کشیدن هوای بیشتر به داخل ریه

3- نگه داشتن هوا به مدت 3-4 ثانیه4- بیرون دادن هوا از دهان5- توقف یک ثانیه ای و سپس تنفس دوباره

سرکوب فشار روانی با تمرکز ذهنی1- انتخاب یک عدد، یک اسم مورد علاقه یا یک کلمه ساده

2- لم دادن در صندلی، مبل یا دراز کشیدن در بستر

3- شل کردن ماهیچه ها از پایین به بالا

4- هنگام رسیدن به پوست سر، تکرار کلمه انتخابی (بدون صدا). تمرکز بر آن کلمه فرد را آرام خواهد کرد.

فشار روانی از دیدگاه کلمن :کلمن فشار روانی را اندوه قرن بیستم نام گذاری کرده است.

دلایل فشار روانی از دیدگاه کلمن: کلمن سؤال کرده است چرا با وجود این که مردم از آسیب های بالقوه فشار روانی آگاهند، فشار روانی همچنان به صورتی فزاینده آسیب های خود را وارد می سازد؟

پاسخ کلمن به دلایل ادامه فشار روانی1- بیشتر فشار های روانی خارج از کنترلند.

2- در تلاش های خود برای کنترل آسیب روانی شکست خورده ایم.

فصل ششم

تآثیر اضطراب: برخی پژوهشگران حالات اضطرابی را علت و ریشه 25 درصد تمام مشکلات بهداشت روانی می دانند که به درمان نیاز دارند.

انواع اختلال های اضطرابی1- اضطراب تعمیم یافته (منتشر یا فراگیر) 2- اختلال هراس (رعبی) 3- فوبی4- وسواس فکری و عملی

5- اختلال فشار روانی پس از ضایعه روانی (پس آسیبی)

نظریه های اضطراب:1- بیولوژیایی2- روانکاوانه3- رفتاری4- یادگیری شناختی-اجتماعی5- شناختی   

تعریف اضطراب: تعریف دقیق اضطراب بسیار دشوار است زیرا مفهومی فرضی است. یعنی اضطراب نوعی تصور است که وجود خارجی و عینی ندارد.

اضطراب های طبیعی: اضطراب مورد نیاز برای هر فعالیت طبیعی.

    عملکرد مناسب در هر تکلیفی نیازمند به مقدار متناسبی از اضطراب است و مقدار زیاد یا کم  آن عملکرد را مختل می کند.

 افکار فاجعه آمیز و نشانه های اضطراب

    چهار گونه افکار در ایجاد و تشدید نشانه های اضطراب نقش محوری دارد:

1- افکار پیش بینی2- افکار ناتوانی در مقابله3- افکار ناشی از تعبیر نادرست احساس های بدنی4- افکار گریز

ظرفیت افراد در برابر فشار روانی و ایجاد اضطراب : هر فردی امکان تحمل میزان معینی از فشار روانی را دارد. هرگاه میزان فشار به حدی بالا رود که خارج از تحمل ظرفیت بدن باشد، بدن پیام وجود میزان بالای فشار روانی را می دهد.     

تداوم اضطراب :عوامل زیادی وجود دارند که باعث تداوم اضطراب می شوند. برخی از آن ها عبارتند از:

1- سبک زندگی2- اجتناب3- بی اعتمادی4- طرز تفکر

اقدامات درمانی: اولین اقدام کمک به فرد است تا برای شناخت ماهیت دقیق مشکلات خود به سه عامل توجه کند.

  سه عامل مؤثر در درمان  1- نحوه احساس و کیفیت تأثرات جسمی2- نحوه تفکر شامل افکار غیر منطقی و منفی

3- نحوه رفتار شامل الگو های اجتنابی و سبک های زندگی

فنون درمانی:

1- خودیاری2- استفاده از فنون شناختی- رفتاری در اضطراب  

فنون خود یاری

1- آموزش آرمیدگی

2- تمرین های منقبض کردن

  3- آموزش زنده

 4- پرت کردن حواس

 5- توقف فکر

 6- ایجاد درد خفیف

 7- تغییر توجه

2- شیوه های شناختی درمانی:                            

الف- شیوه دونالد مایکنبام :وی روش های خود آموزی جهت مقابله با اضطراب را پیشنهاد کرده است. این روش مبتنی بر گفتگوی با خود است.

گفتگوی با خود (مایکنبام)  نظارت فرد است بر گفتار های درونی خود و تبدیل گفتگو های منفی و خودویرانگر، به گفتگو های مثبت و اطمینان بخش

 تکالیف گفتگو با خود: تکالیف گفتگو با خود را می توان به سه مرحله زیر تقسیم کرد:

1- آمادگی برای موقعیت دشوار

2- مدارا با موقعیت دشوار

3- تحسین کردن در پی موفقیت در مدارا

ب-آموزش مصون سازی در برابر فشار روانی: شامل مقدار زیادی اطلاعات و تعدادی روش برای رویارویی و انطباق با موقعیت ها و واکنش به آن ها مجهز می گردد.

مراحل آموزش مصون سازی  1- مفهوم سازی

  2- فراگیری مهارت ها و تمرین

  3- کاربرد و پیگیری

ج- شیوه آئرون بک: یک مجموعه کامل روان درمانی  است که به طور خلاصه عبارتند از:

   1- ایجاد آگاهی در مورد فرایند های تفکر

   2- تعیین تکلیف برای منزل (آزمون واقعیت)

   3- استفاده از ایفای نقش

د- شیوه آلبرت الیس

شامل مراحل:

1- واقعه فعال کننده

2- باور های منطقی و غیر منطقی هردو

3- پیامد ها

4- منازعه (بحث و تعریف مجدد)

 

+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم بهمن ۱۳۸۹ساعت 13:19  توسط حسین  |