وبلاگ آموزشی-حسین

تعریف واژه نامه از روان پزشکی، پیشگیری تکنیک های پیشگیری کننده به منظور ارتقای رشد و نمو هیجانی سالم و به ویژه بهداشت روانی

تعریف فرد بهنجار: کسی که به توقعات و انتظارات اجتماعی پاسخ داده و رفتاری نزدیک به رفتار اکثر مردم جامعه دارد.

بهداشت از نظر سازمان بهداشت جهانی : بهداشت یعنی توانایی کامل برای ایفای نقش های اجتماعی، روانی و جسمی.  

سلامت فکر و روان از نظر سازمان بهداشت جهانی قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی و حل تضاد ها و تمایلات شخصی به طور منطقی، عادلانه و مناسب.   

تعریف بهداشت روانی از نظر سازمان بهداشت جهانی بهداشت روانی حالتی است که از نظر جسمی، روانی و عاطفی، در حدی باشد که با بهداشت روانی دیگران انطباق داشته و مطلوب ترین رشد را برای فرد فراهم آورد.     

هدف بهداشت روانی: ایجاد سلامت روان به وسیله پیشگیری از ابتلا به بیماری های روانی، کنترل عوامل مؤثر در بروز بیماری های روانی و ایجاد محیط سالم برای برقراری روابط صحیح انسانی است.

تعریف پیشگیری: کلیه تدابیر و فعالیت هایی که از پیدایش و افزایش بیماری های روانی در جامعه جلوگیری می کند.

 سطوح پیشگیری

تعاریف سطوح پیشگیری اولیه: جلوگیری از پیدایش بیماری. ثانوی: مداخله زود هنگام در شناخت و درمان سریع نشانگان یک بیماری یا اختلال ثالث: کاستن از گسترش عوارض جانبی بیماری یا اختلال(بازتوانی)

مقایسه کنید     

هزینه های سطوح مختلف پیشگیری را مقایسه کنید.

•         سطوح فعالیت های روانی از دیدگاه فروید

•          هشیار (موراد مرتبط با آگاهی)

•          نیمه هشیار (مواردی که با توجه کردن به خاطر می آیند)

•          ناهشیار (افکار و اندیشه های ظاهراً فراموش شده)

ساختمان شخصیت از دیدگاه فروید

•         نهاد Id(سرچشمه نیرو های غریزی، تابع اصل لذت)

•          من Ego(هسته مرکزی شخصیت و قوه مجریه آن، تابع اصل واقعیت)

•          من برترSouper Ego ( قسمت اخلاقی و قضایی شخصیت)

•         هر یک از این نظام ها کارکرد های خاص خود را دارند اما از راه تعامل با یکدیگر است که به رفتار انتظام می بخشند .

•         گاهی هر سه عنصر شخصیت در برابر هم قرار می گیرند ، به این معنا که خود ارضای خواسته های فوری نهاد را به تعویق می اندازد و فرا خود به دلیل اینکه رفتار غالبا با معیار های اخلاقی آن نمی خواند ، به مبارزه با هر دو عنصر دیگر بر می خیزد . لیکن در افراد بهنجار غالبا این سه بخش با یکدیگر همکاری دارند و ظهور رفتار یکپارچه را میسر می سازند .

کارکرد مکانیزم های دفاعی: کارکرد مکانیزم های دفاعی، دفاع از من (خود) در برابر تحقیر و از هم پاشیدگی و ترقی و استحکام بخشییدن به آن تا جایی است که امکان دارد.

ویژگی های مکانیزم های دفاعی

برخی از انواع مکانیزم های دفاعی

 

 

واپس رانی (سرکوبی): پس راندن و تبعید غیر ارادی افکار و انگیزه های ناپسند و تحمل ناپذیر به بخش ناخودآگاه ذهن

جبران : وسیله ای برای سرپوش گذاشتن بر روی نارسایی ها و کمبود ها برای ایجاد تعادلی نسبی

دلیل تراشی: جستجوی علت هایی در دنیای بیرونی برای توجیه اعمال نامناسب خود

مثال بیاورید: برای هر یک از مکانیزم های دفاعی واپس رانی، جبران و دلیل تراشی مثال ارائه دهید.

 


برخی دیگر از مکانیزم های دفاعی

واکنش وارونه (واکنش سازی) :ایجاد ویژگی های خلقی و رفتاری خاص که برعکس تمایلات درونی شخص باشند.

جا به جایی یا جانشینی : یعنی جا به جایی احساس هیجانی از شیء اصلی به شیء یا مطلب دیگر یا احساس روانی، از شخص یا شیء به شخص یا شیء دیگر

برگشت (واپس روی): از دست دادن تکامل ایجاد شده و بازگشت به سطوح پایین تری از هم زیستی ک دارای طرح های نارسایی از طرز فکر و احساسات و هیجانات و رفتار است.

درون فکنی : بردن پاره ای از جنبه های موقعیت های مختلف (دنیای بیرونی) به درون خود

فرافکنی : نسبت دادن اندیشه ها و افکار غیر قابل پذیرش و تقصیر ها و اشتباه های خود به دیگری و در نتیجه آرام شدن

والایش: منحرف شدن تمایل از هدف اصلی و ظهور آن در فعالیت مورد پسند جامعه

تبدیل : تغییر احساسات به تظاهرات حرکتی یا اختلال هایی در حواس، یا تبدیل تعارض های روانی به وقفه ای در فعالیت های حسی و حرکتی 

پاسخ دهید: مکانیزم تبدیل در کدام یک از اختلال های روانی نقش اساسی دارد؟       

تعریف ناکامی: محرومیت یا بازداشتن ساده فرد از امیال مورد درخواست وی  

منابع ناکامی

منابع بیرونی ناکامی

منابع درونی ناکامی

تحمل ناکامی: توانایی تحمل ناکامی بدون توسل به پاسخ های نامناسب

واکنش افراد مختلف به  ناکامی ها

1- واکنش مستقیم یعنی سعی در کنار گذاشتن یا دور شدن از ناکامی

2- سعی در کشف علل ناکامی و راه حل برای آن و

3- تسلیم فوری به ناکامی

4- دچار شدن به اضطراب و تنش

5- محکوم کردن محیط و شرایط

ناکامی شدید:عدم امکان فرار از موانع داخلی یا خارجی یا موقعیت هایی که با یکدیگر در تعارضند.

شدت ناکامی: شدت ناکامی نه بر حسب نوع مانع، بلکه که بر حسب این که فرد چه چیز را ناکام کننده  بداند، تعریف می شود.

ناکامی های کودکان: کودک به دلیل وجود زندگی جمعی، ناگزیر از چشیدن طعم ناکامی است.

مقابله با ناکامی های کودکان: آنچه مهم است، عدم رویارویی با ناکامی نیست، بلکه پیدا کردن راه حلی منطقی است که منجر به اختلال رفتاری نشود.

تحمل ناکامی از دیدگاه روانکاوی : در دیدگاه روانکاوی، تحمل ناکامی مفهوم حد واسط بین اصل لذت و اصل واقعیت است.

ناکامی و پرخاشگری :برخی روان شناسان ناکامی را نتیجه محرومیت می دانند.

جلوه های پرخاشگری1:- پرخاشگری مستقیم2- پرخاشگری معطوف به خود شخص

نظریه ناکامی- پرخاشگری :استادان دانشگاه ییل،  مهم ترین عامل در ایجاد پرخاشگری را ناکامی دانسته اند.

تأثیر ناکامی در پرخاشگری :ناکامی همواره به پرخاشگری منجر نمی شود وتنها علت آن نیز نیست.

نتایج پژوهش های اخیر: بین ناکامی و پرخاشگری رابطه ای وجود ندارد، بلکه ممانعت از رسیدن فرد به هدف است می تواند خشم را برانگیزد.

خشم : خشم یک هیجان است که دامنه و شدتِ فعالیتی را که در حال جریان است افزایش می دهد.

تعارض (کشمکش): تعارض به هنگام انتخاب یک انگیزه از بین انگیزه های متعدد ایجاد می شود.

دیدگاه های پالایش روانی پرخاشگری

1-دیدگاه فروید: فروید نتیجه پرخاشگری ابراز نشده را خشونت مفرط یا بیماری روانی دانسته و برای پالایش آن سه شیوه را پیشنهاد کرده است.      

پیشنهادات فروید برای تخلیه پرخاشگری    
1- تخلیه پرخاشگری از طریق فعالیت های بدنی

     2- اشتغال به پرخاشگری خیالی و غیر مخرب

     3- ابراز مستقیم پرخاشگری

2-دیدگاه منینجر: با تأیید نظریه فروید، انجام بازی های مستلزم فعالیت بدنی را موجب کاهش پرخاشگری دانسته است. 

3-دیدگاه فستینگر: به عقیده فستینگر، خشونت موجب خشونت می شود و ابراز رفتار های پرخاشگرانه نیازمند به توجه است.

ناهماهنگی شناختی فستینگر و خشونت : فردی که می خواهد به دیگران آسیب برساند، باید برای اجتناب از ناهماهنگی، خوبی های آنان را نادیده بگیرد تا دلایل لازم برای ابراز خشم را داشته باشد و این امر موجب بروز خشونت بیشتر می شود.

دیدگاه اتکینسون و هیلگارد: معتقدند اگر ابراز پرخاشگری دارای اثر پالایشی بود، می بایستی به کاهش شدت احساس های پرخاشگرانه منجر می شد. در حالی که شواهد نشان می دهد که شرکت در فعالیت های پرخاشگرانه، یا به افزایش پرخاشگری می انجامد و یا آن را ثابت نگاه می دارد.

×  نتایج تعارض های
حل نشدهاختلال های رفتاری

×  عوارض روان- تنی

پاسخ دهید   منظور فستینگر از ناهماهنگی شناختی چیست؟

انواع تعارض

تعارض های اجتنابی چندگانه :رویارویی با چندین هدف دارای جاذبه های مثبت و منفی به طور همزمان

استرس(فشار روانی) :تنش هیجانی مزمن ناشی از تعارض بدون راه حل

استرسورها یا فشارزا های روانی :عوامل فیزیکی، محیطی و اجتماعی حالتِ استرس را فشارزا گویند.

پاسخ به فشارزا های روانی : پاسخ می تواند از انواع فیزیکی، روانی و یا رفتاری باشد.

طبقه بندی فشارهای روانی

 

انواع فشارهای روانی1- استرس های فیزیولوژیایی2- استرس های پاتولوژیک (آسیب شناختی) 3- استرس های روانی
مدل های سه گانه
فشار روانی

مدل محرک: از آنجا که در این مدل، محرک عامل فشار روانی محسوب می شود، بنا براین، تغییر شرایط زندگی (مانند مرگ همسر یا از دست دادن شغل)، پیش شرط بروز بیماری های ناشی از فشار روانی تلقی می گردد.

مدل پاسخ: در این مدل، فشار روانی به عنوان پاسخ فرد در برابر عامل فشارزا تلقی می شود.

پاسخ دهید: دیدگاه کدام یک از نظریه پردازان را از نوع مدل پاسخ است؟

مدل شناختی: این مدل، تفکر و شناخت را واسطه بین محرک و پاسخ فرض نموده و به تصور فرد از میزان فشارزایی محرک در مقایسه با توان خودش اشاره دارد.

مدل های دیگر استرس

1- مدل فیزیولوژیایی :به تغییرات فیزیولوژیایی که در هنگام استرس ایجاد می شود تأکید دارد (مدل سلیه- مدل پاسخ).

2- مدل برانگیختگی: یک مدل غیر اختصاصی است که برانگیختگی را در سطح بهینه ای مفید دانسته و بیشتر از آن را عامل فشار روانی تلقی می کند.

3- مدل محرک های روان شناختی: مدل پیشنهادی کاگان و لوی است که تأکید بر تأثیر محرک های روان شناختی دارد. این مدل کنار آمدن با استرس را بر اساس تفاوت های ژنتیکی و تجربه های یادگیری افراد توجیه می کند.

4- مدل تبادلی: مدل پیشنهادی کاکس و مک کی است که فشار روانی را معلول وجود تبادل پویا بین فرد و محیط می داند.

5- مدل تعاملی :مدل پیشنهادی لازاروس است که فشار روانی را حاصل تعامل ادراک فرد از توانایی های خود با میزان تهدید تصوری می داند.

6- مدل جنبه عمومی: مدل پیشنهادی بیهرر و نیومن است. بیشتر از 150 متغیر را مؤثر دانسته و بیشتر به عوامل استرس های محیط های خاص پرداخته است.

پاسخ به فشار روانی

پاسخ روان شناختی  1- تغییر در عملکرد های روان شناختی  2- تغییر در خود پنداره  3- تغییر در واکنش های هیجانی

پاسخ های فیزیولوژیایی  1- تغییرات بیوشیمیایی در عملکرد غدد مترشحه داخلی  2- تغییر در مکانیزم های ایمنی 3- تغییر در فعالیت های سیستم های بدنی

پاسخ های رفتاری برخی از پاسخ های رفتاری عبارتند از:

    1- پرخاشگر 2- تنش زیاد 3- خواب آشفته  4- انقباض عضلات  5- صدای لرزان

 شخصیت سنخ الف: از دیگر علل ایجاد کننده فشار روانی،می توان به  شخصیت سنخ الف اشاره کرد که در مقابل آن، سنخ شخصیتی ب قرار می گیرد.

ویژگی های شخصیت سنخ الف

1) دائماً عصبانی می شود2) تندتند حرف می زند3) احساس فوریت می کند4) اغلب به مسؤولیت های خود می اندیشد.

ویژگی های
شخصیت سنخ ب
1) آرام و راحت 2) فاقد تنش

رابطه بیماری قلبی با شخصیت سنخ الف: ویژگی های شخصیت سنخ الف به ویژه دشمنی، خشم و تند خویی سبب آسیب پذیری در برابر حملات قلبی می شود.

واکنش ستیز و گریز: در مراحل اولیه زندگی، انسان برای مواجهه با فشار های روانی از دو راه استفاده  می کرد: ستیز و گریز.

واکنش ستیز و گریز و دستگاه عصبی خودمختار: دو راه مورد استفاده در مراحل اولیه زندگی انسان، در برابر فشار های روانی، که حاصل واکنش دستگاه عصبی خود مختار بود ستیز و گریز بود.

واکنش امروزی افراد در برابر فشار های روانی : امروزه افراد برای مقابله با فشار روانی، کم تر از راه های مستقیم ستیز و گریز استفاده می کنند.

ادامه واکنش امروزی در برابر فشار های روانی بلکه بیشتر سعی دارند تا در حل مسایل خود ازخونسردی و شیوه های منطقی و مسالمت آمیز استفاده کنند.

واکنش غیر انطباقی ستیز یا گریز واکنش ستیز یا گریز دستگاه عصبی خود مختار، امروزه یک واکنش غیرانطباقی محسوب می شود.

چرا واکنش غیر انطباقی: ایجاد تغییرات فیزیولوژیایی، در دراز مدت سلامت روانی فرد را به خطر بیندازد.

دلایل غیر انطباق بودن واکنش فیزیولوژیایی :ایجاد تغییرات فیزیولوژیایی، در دراز مدت سلامت روانی فرد را به خطر بیندازد.

 

کارکرد های اعصاب خودمختار : سمپاتیک: بخش مسلط در جریان فعالیت های شدید و برانگیخته

  پاراسمپاتیک: بخش مسلط در دوره آرمیدگی

نوروترانسمیتر های  اعصاب خود مختار

  پاراسمپاتیک ----< استیل کولین

  سمپاتیک ------< نوراپی نفرین

آثار تحریک اعصاب سمپاتیک

1- افزایش فشار خون2- افزایش جریان خون عضلات فعال همزمان با کاهش جریان خون برخی قسمت ها

3- افزایش سرعت سوخت و ساز یاخته ای در سراسر بدن و4- افزایش غلظت گلوکز خون

5- افزایش گلیکوژنولیز در عضله6- افزایش قدرت عضله7- افزایش فعالیت روانی8- افزایش سرعت انعقاد خون

واکنش هشدار دهنده سمپاتیک (واکنش ستیز یا گریز) : در خشم ناشی از تحریک هیپوتالاموس، علائم از طریق تشکیلات مشبک (تورینه ای) و نخاع به طرف پایین رفته و باعث تخلیه وسیع سمپاتیک می شود.

 

1- واکنش آگاهی از خطر: پاسخ اضطراری بدن با میانجیگری دستگاه سمپاتیک برای مقابله با تنش

2- مرحله مقاومت :ادامه محرک های تنش زا موجب مقاومت بدن منجر می شود. در این مرحله برخی از هورمون های بدن نقش دفاعی مهمی دارند به ویژه هورمون آدرنوکورتیکوتروپیک

3- مرحله فرسودگی: مرحله به مخاطره افتادن توانایی بدن برای پاسخ به محرک های شدید تنش زای پیاپی و جدید     

آثار فرسودگی: بالا بودن دائمی هورمون ها برابر است با آسیب رسانی به بدن می شود.

فشار روانی و فرضیه بحران: بحران های زندگی تعادل جسمی و روانی انسان ها را به هم زده و غالباً همراه با:  اختلال های عاطفی و رفتاری می باشند.

  نیاز به تعادل: دستگاه های مختلف بدن همواره سعی در بقای تعادل انسان (هومئوستازیس یا تعادل حیاتی) دارند.

نشانگان سازگاری (انطباق): کار نشانگان سازگاری بازگرداندن تعادل، پس از تأثیر یک مهاجم غیر اختصاصی به بدن است.

بازگشت تعادل از دیدگاه روانکاوان : از نظر روانکاوان مکانیزم های دفاعی «من» فعالیت های لازم برای بازگرداندن تعادل را انجام می دهند.

شوک :علائمی است که در نتیجه بی کفایتی گردش خون بدن در اثر انقباض عروق محیطی ایجاد می شود.

 

کارکرد مرحله مقاومت : در این مرحله علائمی است که در نتیجه بی کفایتی گردش خون بدن در اثر انقباض عروق محیطی ایجاد می شود.

تغییرات دوره مقاومت : دوره مقاومت، موجب پدید آمدن مرحله نقاهت و ترمیم بافت های آسیب دیده تحت تأثیر ترشح هورمون ها می شود.

واکنش های روانی
در دوره استرس1- پیدایش هیجان2- شدت یافتن هیجان (واکنش آمادگی) در دوره استرس3- ظهور هیجان در بخش های مختلف بدن (مقاومت) 4- در صورت شکست در مبارزه ظهور اختلال هایی در شخصیت (فرسودگی)

مداخله در بحران های ناشی از فشار روانی: نوعی پیشگیری ثانویه تلقی می شود و عبارت است از کمک به افراد بحران دیده برای دستیابی به تعادل مجدد.

پیشگیری اولیه سعی در آماده سازی اشخاص در معرض خطر به نحوی که در مواجهه با بحران، دچار آسیب دیدگی شدید نشوند.

فصل پنجم

روش های پیشگیری از فشار روانی :هانس سلیه در کتاب خود به نام «فشار زندگی» سؤال می کند که آیا بشر قادر به ایجاد برنامه ای برای تنظیم رفتار خود و کاهش فشار روانی و زندگی رضایت بخشی هست؟

 

ویژگی های هدف های کوتاه مدت

1-همراه با لذت2- به سهولت قابل دستیابی (مانند: تفریح و گردش و لذت بردن ازطبیعت)

3-هدف های بلند مدت برای ارضا در آینده طرح ریزی می شوند. نیازمند به انتخاب هستند.

4- تأثیری بر رفاه فعلی فرد ندارند و حتی با آن در تضادند.

هدف نهایی

 5-شکوفا شدن هر چه بیشتر فرد بر اساس ساختار وجودیش

 6-مقصود نهایی همه فعالیت های وی

7-شکوفا شدن هر چه بیشتر فرد بر اساس ساختار وجودیش

 8-مقصود نهایی همه فعالیت های وی

منابع لازم برای مقابله با فشار روانی1) سلامتی و توانایی2) افکار مثبت3) جایگاه مهار (منبع کنترل) 4) توانایی اجتماعی شدن5) حمایت اطرافیان6) امکانات مالی

روش های فعال(مستقیم) کاهش فشار روانی1) پسخوراند زیستی2) شیوه آرمیدگی3) ورزش4) اعتماد کردن و

5) ارزشیابی موقعیت6) انجام یک کار در هر بار7) پیدا کردن فرصت زندگی8) خوردن غذای سالم و استراحت کردن

پسخوراند زیستی : دریافت اطلاعات (پسخوراند) در باره برخی کارکرد های فیزیولوژیایی خود و سعی در تغییر آن ها

شیوه های آرمیدگی: شیوه ها متعددند که یکی از آن ها شیوه آرمیدگی جاکوبسون است.   

شیوه آرمیدگی جاکوبسون

 1-دراز کشیدن روی مبل یا صندلی 

2- منقبض و منبسط کردن 16 گروه ماهیچه بدن

 3-متمرکز کردن ذهن روی اولین گروه ماهیچه ها و

4-سفت کردن ماهیچه ها به مدت پنج دقیقه

5- شل کردن تدریجی ماهیچه ها در حال گفتن آرام، آرام به خود

6- تمرکز روی تفاوت بی شل شدن و سفت شدن ماهیچه ها و

7-تکرار تمرین یاد شده، قبل از رفتن به سراغ ماهیچه های بعدی،

   16گروه ماهیچه در شیوه آرمیدگی جاکوبسون

1) دست و ساعد راست 2) بازوی راست3) دست و ساعد چپ4) بازوی چپ و5) پیشانی 6) بینی و چشم ها7) فک ها و لب ها8) گردن9) سینه و شانه ها10) شکم11) ران راست  12) ساق پای راست 13) پای راست 14) ران چپ15) ساق پای چپ16) پای چپ

عوامل مرثر در کاهش فشار روانی:1) پیش بینی پذیری2)امکان کنترل طول دروه فشار روانی

3) ارزیابی شناختی4) احساس کارآیی5) حمایت های اجتماعی

اندازه گیری میزان فشار روانی

   هولمز وراهه (Holams & Rahe) مقیاس «بررسی حوادث زندگی» را بر اساس 43 حادثه از آسان به دشوار فهرست کرده اند.

فشارروانی و بیماری های قلبی عروقی :افراد مبتلا به بیماری های قلبی عمدتاً می گویند که در موقعیت های استرس زا، دچار درد قلبی می شوند. دلایل آن می تواند این پاسخ ها در برابر فشار روانی باشد:

1- افزایش سریع تعداد ضربان قلب و فشار خون و نیاز قلب به اکسیژن2- افزایش میزان هورمون ها و جریان خون

 3- افزایش انعقاد پذیری خون

ایسکمی میوکارد: ایسکمی نام وضعیتی است که در آن خون و اکسیژن به بافت نمی رسد. در اینجا منظور این است که ماهیچه قلب (میو کارد) دچار ایسکمی شود. 

سرکوب فشار روانی با کنترل تنفس 

1- در حال صاف نشستن، نفس کشیدن از بینی همراه با شل کردن شکم2- کشیدن هوای بیشتر به داخل ریه

3- نگه داشتن هوا به مدت 3-4 ثانیه4- بیرون دادن هوا از دهان5- توقف یک ثانیه ای و سپس تنفس دوباره

سرکوب فشار روانی با تمرکز ذهنی1- انتخاب یک عدد، یک اسم مورد علاقه یا یک کلمه ساده

2- لم دادن در صندلی، مبل یا دراز کشیدن در بستر

3- شل کردن ماهیچه ها از پایین به بالا

4- هنگام رسیدن به پوست سر، تکرار کلمه انتخابی (بدون صدا). تمرکز بر آن کلمه فرد را آرام خواهد کرد.

فشار روانی از دیدگاه کلمن :کلمن فشار روانی را اندوه قرن بیستم نام گذاری کرده است.

دلایل فشار روانی از دیدگاه کلمن: کلمن سؤال کرده است چرا با وجود این که مردم از آسیب های بالقوه فشار روانی آگاهند، فشار روانی همچنان به صورتی فزاینده آسیب های خود را وارد می سازد؟

پاسخ کلمن به دلایل ادامه فشار روانی1- بیشتر فشار های روانی خارج از کنترلند.

2- در تلاش های خود برای کنترل آسیب روانی شکست خورده ایم.

فصل ششم

تآثیر اضطراب: برخی پژوهشگران حالات اضطرابی را علت و ریشه 25 درصد تمام مشکلات بهداشت روانی می دانند که به درمان نیاز دارند.

انواع اختلال های اضطرابی1- اضطراب تعمیم یافته (منتشر یا فراگیر) 2- اختلال هراس (رعبی) 3- فوبی4- وسواس فکری و عملی

5- اختلال فشار روانی پس از ضایعه روانی (پس آسیبی)

نظریه های اضطراب:1- بیولوژیایی2- روانکاوانه3- رفتاری4- یادگیری شناختی-اجتماعی5- شناختی   

تعریف اضطراب: تعریف دقیق اضطراب بسیار دشوار است زیرا مفهومی فرضی است. یعنی اضطراب نوعی تصور است که وجود خارجی و عینی ندارد.

اضطراب های طبیعی: اضطراب مورد نیاز برای هر فعالیت طبیعی.

    عملکرد مناسب در هر تکلیفی نیازمند به مقدار متناسبی از اضطراب است و مقدار زیاد یا کم  آن عملکرد را مختل می کند.

 افکار فاجعه آمیز و نشانه های اضطراب

    چهار گونه افکار در ایجاد و تشدید نشانه های اضطراب نقش محوری دارد:

1- افکار پیش بینی2- افکار ناتوانی در مقابله3- افکار ناشی از تعبیر نادرست احساس های بدنی4- افکار گریز

ظرفیت افراد در برابر فشار روانی و ایجاد اضطراب : هر فردی امکان تحمل میزان معینی از فشار روانی را دارد. هرگاه میزان فشار به حدی بالا رود که خارج از تحمل ظرفیت بدن باشد، بدن پیام وجود میزان بالای فشار روانی را می دهد.     

تداوم اضطراب :عوامل زیادی وجود دارند که باعث تداوم اضطراب می شوند. برخی از آن ها عبارتند از:

1- سبک زندگی2- اجتناب3- بی اعتمادی4- طرز تفکر

اقدامات درمانی: اولین اقدام کمک به فرد است تا برای شناخت ماهیت دقیق مشکلات خود به سه عامل توجه کند.

  سه عامل مؤثر در درمان  1- نحوه احساس و کیفیت تأثرات جسمی2- نحوه تفکر شامل افکار غیر منطقی و منفی

3- نحوه رفتار شامل الگو های اجتنابی و سبک های زندگی

فنون درمانی:

1- خودیاری2- استفاده از فنون شناختی- رفتاری در اضطراب  

فنون خود یاری

1- آموزش آرمیدگی

2- تمرین های منقبض کردن

  3- آموزش زنده

 4- پرت کردن حواس

 5- توقف فکر

 6- ایجاد درد خفیف

 7- تغییر توجه

2- شیوه های شناختی درمانی:                            

الف- شیوه دونالد مایکنبام :وی روش های خود آموزی جهت مقابله با اضطراب را پیشنهاد کرده است. این روش مبتنی بر گفتگوی با خود است.

گفتگوی با خود (مایکنبام)  نظارت فرد است بر گفتار های درونی خود و تبدیل گفتگو های منفی و خودویرانگر، به گفتگو های مثبت و اطمینان بخش

 تکالیف گفتگو با خود: تکالیف گفتگو با خود را می توان به سه مرحله زیر تقسیم کرد:

1- آمادگی برای موقعیت دشوار

2- مدارا با موقعیت دشوار

3- تحسین کردن در پی موفقیت در مدارا

ب-آموزش مصون سازی در برابر فشار روانی: شامل مقدار زیادی اطلاعات و تعدادی روش برای رویارویی و انطباق با موقعیت ها و واکنش به آن ها مجهز می گردد.

مراحل آموزش مصون سازی  1- مفهوم سازی

  2- فراگیری مهارت ها و تمرین

  3- کاربرد و پیگیری

ج- شیوه آئرون بک: یک مجموعه کامل روان درمانی  است که به طور خلاصه عبارتند از:

   1- ایجاد آگاهی در مورد فرایند های تفکر

   2- تعیین تکلیف برای منزل (آزمون واقعیت)

   3- استفاده از ایفای نقش

د- شیوه آلبرت الیس

شامل مراحل:

1- واقعه فعال کننده

2- باور های منطقی و غیر منطقی هردو

3- پیامد ها

4- منازعه (بحث و تعریف مجدد)

 

+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم بهمن ۱۳۸۹ساعت 13:19  توسط حسین  | 

فصل پنجم آئین نامه آموزشی دوره متوسطه

شیوه هدایت تحصیلی دانش آموزان و ضوابط آن

 

ماده 96 : هدف :

   هدایت دانش آموز به مناسب ترین شاخه یا رشته تحصیلی، بر اساس استعداد و علاقۀ وی و به تناسب امکانات و نیازهای کشور.

 

ماده 97 : ادارات کلّ آموزش و پرورش استانها خط مشی های هدایت تحصیلی را با توجّه به سیاست های کلی توسعه و ضوابط هدایت تحصیلی اعلام شده با تأکید بر نیازهای شغلی که توسّط وزارت متبوع به آنها ابلاغ می شود، به ادارات آموزش و پرورش شهرستان، منطقه و نواحی ابلاغ می کنند.

 

ماده 98 : شهرستانها، مناطق و نواحی، ظرفیتهای شاخه / رشته تحصیلی را در هر سال تحصیلی به طور کتبی با توجّه به امکانات به واحدهای آموزشی اعلام می کنند.

 

ماده 99 : مسؤولان منطقه، ناحیه یا شهرستان با همکاری مدیران و مشاوران واحدهای آموزشی در طول هر سال تحصیلی خطّ مشی های توسعه و تعدیل ظرفیت هر شاخه / رشته را بر اساس علاقه و استعدادها و تقاضاهای دانش آموزان و اولیای آنان به ادارۀ کلّ آموزش و پرورش استان اعلام می کنند. ادارات کلّ اطلاعاتی را که به این ترتیب حاصل می شود در تدوین خط مشی های هدایت تحصیلی منظور خواهند کرد.

 

ماده100 : مشاوران، کلّیّه اولیاء دانش آموزان پایه اوّل را مطابق تقویم اجرایی، به واحد آموزشی دعوت می کنند و ضمن توضیح اهداف نظام آموزش متوسّطه در مورد سیاستهای آتی کشور، مسائل علمی، فرهنگی، فن آوری و میزان نیاز جامعه به تخصصهای مختلف و اهمیت هر یک از شاخه ها / رشته های تحصیلی، آنان را راهنمایی می کنند و پس از برگزاری جلسات متناوب در نیمه دوم فروردین سال اوّل، نمون برگ شماره (4) (نظر والدین ‌دانش آموز در مورد شاخه / رشته تحصیلی دانش آموز) را ارائه و در نیمه اوّل اردیبهشت جمع آوری می کنند.

 

ماده 101 : مشاور باید، در طول سال تحصیلی پایه اوّل به طور گروهی و انفرادی طی جلساتی با دانش آموزان، اطلاعات مورد نیاز را در خصوص رشته های تحصیلی، مشاغل مرتبط، سیاستهای توسعه... در اختیار آنان قرار دهد و سپس نمون برگ شمارۀ 3 (نظر خواهی از دانش آموز) را در نیمه دوّم فروردین سال اوّل به آنان تحویل و در نیمه اوّل اردیبهشت جمع آوری کند.

 

ماده 102 : مشاور باید، با همکاری مدیر دروس پس از توجیه معلّمان، نمون برگ شمارۀ 2 (نظر معلّمان درسهای مربوط نسبت به وضعیت درسی دانش آموزان) را بعد از امتحانات نوبت اوّل در اختیار معلّم مربوط قرار دهد و حدّاکثر دو هفته قبل از شروع امتحانات نوبت دوم سال اوّل جمع آوری کند و پس از انتقال به نمون برگ شمارۀ (5) هر دانش آموز، امتیاز رشته ها را محاسبه کند و مورد استفاده قرار دهد.

 

ماده 103 : مشاور، پس از جمع بندی نتایج آزمونهای استعداد و رغبت، نظر خواهی از معلّمان، اولیا، دانش آموز و بررسی مدارک موجود در پرونده های تربیتی - تحصیلی و نمرات مربوط، نمون برگ شماره 5، را تکمیل و نظر خود را در هر یک از شاخه ها و رشته های تحصیلی در مورد دانش آموز با لحاظ اولویتها در نمون برگ شماره یک ثبت می کند.

تبصره - در واحدهای آموزشی که مشاور به میزان مورد نیاز وجود ندارد بر اساس شیوه نامه ای که اداره کلّ مشاوره و بهداشت مدارس با هماهنگی سایر دفاتر ذیربط ابلاغ می کند نیروی انسانی مورد نیاز جهت انجام امور هدایت تحصیلی دانش آموزان تأمین خواهد شد.

 

ماده 104 : معلّمان موظّفند بمنظور بررسی وضعیت آموزشی دانش آموز در درسهای مختلف با مشاور همکاری لازم را داشته باشند.

 

ماده 105 : متصدی امور دفتری یا مسؤول ثبت نمرات موظّف است نمرات درسهای مرتبط با شاخه ها و رشته ها و امتیاز بررسیهای مشاوره ای را در نمون برگ شمارۀ یک هدایت تحصیلی ثبت و امضاء کند.

 

ماده 106 : مسؤولیّت حسن اجرای امر هدایت تحصیلی دانش آموزان و تأیید نهایی نمون برگ شمارۀ یک هدایت تحصیلی به عهده مدیر واحد آموزشی می باشد.

 

ماده 107 : نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی باید همزمان با اعلام نتایج امتحانات خرداد ماه سال اوّل برای دانش آموز صادر شود. و پس از تأیید و امضاء آن توسّط مسؤول ثبت نمرات، مشاور و مدیر واحد آموزشی با دعوت از اولیاء دانش آموز در اختیار آنان قرار گیرد.

تبصره - دانش آموزی که شرایط شاخه / رشته مورد نظر خود را کسب نکرده است، مطابق با ماده 111 این فصل شرایط وی بررسی و پس از راهنماییهای لازم حدّاکثر تا پایان شهریور ماه مجدداً نسبت به تکمیل نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی عنداللزوم اقدام خواهد شد.

 

ماده 108: ملاکهای هدایت تحصیلی

الف : نمرات دورۀ راهنمائی تحصیلی و پایۀ اوّل متوسّطه دانش آموز برابر نمون برگ شمارۀ یک هدایت تحصیلی (به میزان 50 امتیاز)

ب : نظر مشاور بر اساس بررسی های مشاوره ای (به میزان 50 امتیاز)  

 

ماده 109 : ضوابط مربوط به نمرات درسی رشته ها و شاخه های مختلف

1- رشته ریاضی فیزیک :

1-1- مجموع سه نمره پذیرفته شده خرداد یا شهریور هر یک از درسهای ریاضی و علوم تجربی در سه پایه در دورۀ راهنمایی تحصیلی، بدون ضریب کمتر از 30 نباشد.

2-1- نمرۀ درس ریاضی (1) (پایه اول) در دورۀ متوسّطه حدّاقلّ 12 باشد و درس فیزیک (1) و آزمایشگاه را با موفّقیّت(کسب حدّاقلّ نمره 10) گذرانده باشد.

3-1- مجموع نمرات درسهای مرتبط با رشته در دورۀ راهنمایی و پایۀ اوّل دورۀ متوسّطه باید حدّاقلّ 96 باشد و یا به عبارت دیگر معدّل درسهای مرتبط با رشته از 12 کمتر نباشد.

2- رشته علوم تجربی :

1-2- مجموع سه نمرۀ پذیرفته شدۀ خرداد یا شهریور هر یک از درسهای ریاضی و علوم تجربی، در سه پایه در دورۀ راهنمائی تحصیلی، بدون ضریب کمتر از 30 نباشد.

2-2- در دورۀ متوسّطه درسهای ریاضی (1)، شیمی (1) و آزمایشگاه و علوم زیستی و بهداشت (درسهای پایه اوّل) را با موفّقیّت (کسب نمره حدّاقلّ 10) گذرانده باشد و حدّاقلّ در یکی از سه درس مذکور نمره 12 اخذ کرده باشد.

3-2- مجموع نمرات درسهای مرتبط با رشته در دورۀ راهنمائی و پایه اوّل دورۀ متوسّطه باید حدّاقلّ 108 باشد یا به عبارت دیگر معدّل درسهای مرتبط با رشته از 12 کمتر نباشد.

3- رشته ادبیّات وعلوم انسانی :

1-3- مجموع سه نمرۀ پذیرفته شدۀ خرداد یا شهریور هر یک از درسهای ادبیّات فارسی (معدّل درسهای فارسی، دستور، املاء و انشاء) و عربی در سه پایه در دورۀ راهنمایی تحصیلی، بدون ضریب کمتر از 30 نباشد.

2-3- در درسهای ادبیّات فارسی (1)، زبان فارسی (1)، عربی (1) و مطالعات اجتماعی پایه اوّل متوسّطه نمرۀ حدّاقلّ 10 را کسب کرده باشد و نمرۀ درس ادبیّات (معدّل نمرات درسهای ادبیّات فارسی (1) و زبان فارسی (1) حدّاقلّ 12 باشد.

3-3- مجموع نمرات درسهای مرتبط با رشته در دورۀ راهنمائی و پایۀ اوّل دورۀ متوسّطه باید حدّاقلّ 108 باشد یا به عبارت دیگر معدّل درسهای مرتبط با رشته از 12 کمتر نباشد.

 4 رشته علوم و معارف اسلامی :

1-4- مجموع سه نمرۀ پذیرفته شدۀ خرداد یا شهریور هر یک از درسهای ادبیّات فارسی (معدّل درسهای فارسی، دستور، املاء و انشاء) و عربی در سه پایه در دورۀ راهنمایی تحصیلی، بدون ضریب کمتر از 30 نباشد.

2-4- در درسهای ادبیّات فارسی (1)، زبان فارسی (1)، (که معدّل آنها بعنوان نمرۀ درس ادبیّات در نمون برگ ثبت می شود) عربی (1) و تعلیمات دینی و قرآن (1) نمرۀ حدّاقلّ 10 را کسب کرده باشد و حدّاقلّ در یکی از دو درس عربی (1) یا تعلیمات دینی و قرآن (1) نمره 12 اخذ کرده باشد.

5 شاخه فنّی وحرفه ای :

1-5- مجموع سه نمرۀ پذیرفته شدۀ خرداد یا شهریور هر یک از درسهای ریاضی، علوم تجربی و حرفه و فن در سه پایه در دورۀ راهنمایی بدون ضریب کمتر از 30 نباشد.

2-5- در دورۀ متوسّطه از درس ریاضی (1) نمرۀ حدّاقلّ 10 و از درس کارگاه خود اتّکائی نمرۀ حدّاقلّ 12 کسب کرده باشد چنانچه نمرۀ درس کارگاه خود اتّکایی دانش آموز کمتر از 12 باشد در هدایت تحصیلی وی منظور نمی شود.

3-5 - مجموع نمرات درسهای مرتبط با شاخه، در دورۀ راهنمایی و پایه اوّل دورۀ متوسّطه باید حدّاقلّ 132 باشد و در صورت عدم انتخاب یا حذف درس کارگاه خود اتکائی حدّاقلّ 120 باشد. یا به عبارت دیگر معدّل درسهای مرتبط با شاخه از 12 کمتر نباشد.

6- شاخه کاردانش :

1-6 - مجموع سه نمرۀ پذیرفته شدۀ خرداد یا شهریور هر یک از درسهای حرفه و فن و هنر، در سه پایه در دورۀ راهنمایی بدون ضریب کمتر 30 نباشد.

2-6- در دورۀ متوسّطه از درس کارگاه خود اتّکایی نمره حدّاقلّ 10کسب کرده باشد. چنانچه نمرۀ درس کارگاه خود اتّکایی دانش آموز کمتر از 10باشد در هدایت تحصیلی وی منظور نمی شود.

3-6 - مجموع نمرات درسهای مرتبط با شاخه در دورۀ راهنمایی و پایه اوّل متوسّطه دانش آموز در صورت انتخاب درس کارگاه خود اتّکایی حدّاقلّ 70 و در صورت عدم انتخاب یا حذف درس کارگاه خود اتّکایی حدّاقلّ 60 باشد یا به عبارت دیگر معدّل درسهای مرتبط با شاخه از 10 کمتر نباشد.

4-6- دانش آموز برای ورود به برخی از رشته های مهارتی در شاخه کاردانش علاوه بر احراز شرایط فوق الذکر باید ضوابط خاص رشته (در محدوده درسهای پایه اول) را که معاونت آموزشی تعیین می کند کسب کند.

تبصره نمرات دورۀ راهنمایی دانش آموزی که به دلایل موجّه نظیر : شرکت در امتحانات جامع دورۀ راهنمایی، شرکت در امتحان تعیین پایه (موضوع ماده هفتاد (70) این آیین نامه)، تحصیل در مدارس غیر ایرانی خارج از کشور، و بروز حوادثی از قبیل، سیل، زلزله، جنگ، آتش سوزی و... فاقد نمرات پایه های اوّل و دوم و سوم راهنمایی تحصیلی است به شرح ذیل محاسبه می شود :

     الف - چنانچه نمرات پایۀ اوّل یا دوم و یا هر دو پایه دورۀ راهنمایی موجود نباشد نمرات درسهای مرتبط پایه سوم راهنمایی برای درسهای همنام پایه های مذکور نیز منظور می شود و با رعایت سایر ضوابط در نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی ثبت می گردد.

    ب - چنانچه نمرات پایه سوم دورۀ راهنمایی موجود نباشد نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی بر اساس نمرات درسهای مرتبط پایۀ اوّل متوسّطه با رعایت سایر ضوابط تنظیم می شود.

 

ماده 110: بررسیهای مشاوره ای مندرج در بند ب ماده یکصد و هشت (108) به شرح زیر می باشد :    

با توجّه به اهمیت بررسیهای مشاوره ای که در طول تحصیل دانش آموز، از طریق گرد آوری اطلاعات و به شیوه های گوناگون انجام می شود. 50 امتیاز به این قسمت اختصاص داده شده است. در این بررسیها مشاور موارد زیر را در نظر می گیرد و امتیاز آن را محاسبه می کند.

1

نظر اولیای دانش آموز

5 امتیاز

2

نظر دانش آموز

5 امتیاز

3

نظر معلّمان درسهای مربوط

10 امتیاز

4

نتایج آزمونهای رغبت و استعداد (هر کدام 10امتیاز)

20 امتیاز

5

نظر مشاور بر اساس بررسی پروندۀ تربیتی تحصیلی 

10 امتیاز

  تبصره - هر یک از موارد یاد شده بر اساس شیوه نامه های مربوط و جداول پیوست و با توجّه به وظیفه مشاور در این خصوص تنظیم می شود.

 

ماده 111: تعیین مجدد شاخه یا رشته تحصیلی       

دانش آموزی که بعد از امتحانات خرداد ماه پایه اوّل به دلایل زیر شرایط هیچ یک از شاخه ها و رشته ها و یا شاخه و رشته دلخواه یا شاخه و رشته ای که در محل سکونت آنها وجود دارد را کسب نکرده است حدّاکثر تا پایان شهریور ماه پایه اوّل می تواند بر اساس موارد ذیل و رعایت سایر ضوابط با نظر مشاور نسبت به تعیین رشته مجدد اقدام نماید.

الف : علت عدم کسب شرایط شاخه یا رشته تحصیلی مورد نظر ممکن است یک، دو، سه و یا هر چهار دلیل زیر باشد.       

1- موفّق به کسب نمره 10 از درس یا درسهای مرتبط پایه اوّل متوسّطه نشده باشد.

2- نمره درس یا درسهای اختصاصی رشته از حدّ نصاب (12) کمتر باشد (ویژه رشته های نظری).

3- نمره درس یا درسهای سه پایه راهنمایی از حدّ نصاب (30) کمتر باشد.

4- مجموع نمرات سه پایه راهنمایی و پایه اوّل متوسطه در درسهای مرتبط با شاخه یا رشته از حدّ نصاب مقرّر کمتر باشد یا به عبارت دیگر معدّل درسهای مرتبط با شاخه یا رشته به 12 نرسد. (به استثنای شاخه کاردانش که معدّل 10 نیاز دارد)

ب : طبق موارد ذیل کسری نمرات بررسی و ارائه طریق می شود.  

1-111- چنانچه علّت عدم احراز شرایط شاخه یا رشته مورد نظر مربوط به نداشتن نمره (10) از درس یا درسهای پایه اوّل متوسطه باشد دانش آموز می تواند پس از شرکت در امتحانات شهریور ماه پایه اوّل و اخذ نمره 10 از درس یا درسهای مربوط و کسب سایر شرایط با صدور نمون برگ مجدد هدایت تحصیلی برای وی به شاخه یا رشته دلخواه هدایت شود.

2-111- چنانچه علت عدم احراز شرایط شاخه یا رشته مورد نظر به دلیل نداشتن نمره 12 از درس یا درس های اختصاصی باشد (ویژه رشته های نظری ) دانش آموز می تواند با نظر مشاور در امتحان تعیین رشته درس یا درس های مربوط شهریور ماه پایه اول شرکت کند و در صورت کسب شرایط می تواند با نظر مشاور به شاخه یا رشته مورد نظر هدایت شود.

3-111- در صورتی که دانش آموز شرایط شاخه یا رشته مورد نظر را بدلیل عدم کسب حدّ نصاب (30) از درسهای مرتبط دورۀ راهنمایی احراز نکرده باشد در صورت داشتن معدّل 12 از درسهای مرتبط پایه اوّل متوسّطه و یا کسب آن از طریق امتحان تعیین رشته و داشتن سایر شرایط می تواند با نظر مشاور به شاخه یا رشته مورد نظر هدایت شود.

4-111 - چنانچه مجموع نمرات درسهای مرتبط با شاخه یا رشته در دورۀ راهنمایی و پایه اوّل متوسّطۀ دانش آموز به حدّ نصاب مقرّر نرسد در صورت داشتن معدّل 12 از درسهای مرتبط با شاخه یا رشته در پایۀ اوّل متوسّطه می تواند با نظر مشاور به شاخه یا رشته مورد نظر هدایت شود. (لازم به یاد آوری است، در شاخۀ نظری نمره درس اختصاصی دانش آموز نیز باید حدّاقّل 12 باشد).

تبصره 1- چنانچه معدّل درسهای مرتبط پایه اوّل متوسّطه دانش آموز 12 نباشد می تواند در امتحان تعیین رشته درس یا درسهایی که شرایط را برای وی فراهم می آورد شرکت کند و معدّل درسهای مرتبط با شاخه یا رشته پایه اوّل متوسّطه را به 12 برساند و یا معدّل درسهای مرتبط با شاخه یا رشته (معدّل مجموع نمرات درسهای مرتبط با شاخه یا رشته در دورۀ راهنمایی و پایه اوّل متوسّطه) وی در نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی به 12 برسد.

تبصره 2 - دانش آموز متقاضی شاخه کار دانش مشمول بند های 3- 111و 4- 111 نمی شود و در صورت کسری نمره با نظر مشاور می تواند به شاخه مذکور هدایت شود.

5-111 - زمان تعیین شاخه یا رشتۀ مجدّد حدّاکثر تا پایان شهریور ماه پایه اوّل می باشد و دانش آموز می تواند در امتحان تعیین رشتۀ درس یا درسهایی که شرایط را برای وی در شاخه و یا رشته های مورد نظر فراهم می کند همزمان با امتحانات شهریور ماه شرکت کند.

6-111- امتحان تعیین رشته مطابق با فصل چهارم این آئین نامه برگزار می شود و نمره آن همانند امتحانات درسهای شهریور ماه محاسبه می شود و در کارنامه تحصیلی و نمون برگ شمارۀ یک هدایت تحصیلی دانش آموز (با عنوان تعیین رشته) ثبت شده و تأثیری در معدّل سالانه یا کلّ دانش آموز ندارد و صرفاً در هدایت تحصیلی مورد استفاده قرار می گیرد.

7-111- چنانچه دانش آموز شرایط شاخه یا رشته ای را کسب کند ولی ظرفیت برای پذیرش وی وجود نداشته باشد و یا رشته مربوط در محل سکونت وی نباشد لازم است با نظر مشاور و تأیید شورای واحد آموزشی و موافقت اداره آموزش و پرورش مربوط به یکی از رشته های موجود که بر اساس نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی بالاترین امتیاز را دارد هدایت شود. در هر صورت در پایان پایه اوّل باید رشته تحصیلی دانش آموزان قبول شده تعیین شده باشد. لازم به یادآوری است بمنظور اخذ موافقت اداره آموزش و پرورش فهرست اسامی دانش آموزان مشمول این بند به رشته های پیشنهادی به کمیته مذکور اقدام لازم انجام می شود. شیوه نامه اجرائی این بند هر ساله توسّط معاونت آموزشی ابلاغ می شود.

8-111- در صورت اجرای بندهای 2-111، 3-111، 4 –111، 7-111 باید توضیحات لازم توسّط مشاور در قسمت ملاحظات نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی ثبت شود و به تأیید و امضاء وی برسد.

 

ماده 112 : تغییر شاخه یا رشته :

       دانش آموزی که در پایه دوم به تحصیل اشتغال دارد چنانچه متقاضی تغییر شاخه یا رشته باشد (اعم از اینکه شرایط رشته مورد تقاضا را در نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی کسب کرده یا نکرده باشد) با نظر مشاور و رعایت موارد ذیل می تواند در پایه سوم به شاخه یا رشته دلخواه هدایت شود.

1-112- دانش آموزی که متقاضی تغییر رشته به رشته های شاخه نظری است باید در خرداد یا شهریور ماه پایه دوم در امتحان تغییر رشته درسهای تخصصی پایه دوم رشته جدید (صرفاً درسهائی که پیش نیاز درسهای پایه سوم رشته جدید هستند) شرکت کند و چنانچه از کلّیّه درسهای مذکور نمره قبولی کسب کند با تغییر رشته وی موافقت می شود.

2-112- تغییر رشتۀ دانش آموزان شاخه های نظری یا کاردانش به رشته های شاخۀ فنّی و حرفه ای و یا تغییر رشته در همان شاخه، منوط به توفیق در امتحانات کلّیِّه درسهای اختصاصی پایه دوم رشته جدید در خرداد یا شهریور ماه همان سال با در نظر گرفتن ظرفیت پذیرش در رشته هایی می باشد که اسامی آن از سوی معاونت آموزشی اعلام خواهد شد.

3-112- تغییر شاخه یا رشته از سایر شاخه ها و رشته ها به رشته های مهارتی شاخه کاردانش بلامانع است و در مواردی که دانش آموز بخواهد در واحدهای آموزشی کاردانش دولتی تحت پوشش آموزش و پرورش ادامه تحصیل دهد به لحاظ رعایت ظرفیت رشته های مهارتی موافقت اداره آموزش و پرورش منطقه نیز الزامی است.

4-112- زمان تغییر شاخه یا رشته در دورۀ روزانه حدّاکثر تا پایان شهریور ماه پایه دوم می باشد و دانش آموز موظّف است حدّاکثر تا دو هفته قبل از شروع امتحانات خرداد یا شهریور ماه تقاضای کتبی خود را به مدیر واحد آموزشی تحویل دهد تا نسبت به انجام مراحل تغییر رشته اقدام شود.

تذکر - دانش آموز متقاضی تغییر رشته می تواند درسهای امتحان تغییر رشته را حدّاکثر در دو مرحله خرداد و شهریور ماه پایه دوم امتحان دهد.

5-112- شرکت دانش آموز در امتحان درسهای تغییر رشته همراه با امتحان درسهای پایه دوم رشتۀ اولیّۀ وی بلامانع است. نمره درسهای امتحان تغییر رشته همانند درسهای غیر حضوری محاسبه می شود و چنانچه دانش آموز در امتحان کلّیّه درسهای تغییر رشته نمره قبولی کسب کند و تغییر رشته دهد نمرات درسهای مذکور از وی پذیرفته می شود و صرفاً در معدّل کلّ دانش آموز در رشته جدید منظور خواهد شد.

6-112- هزینه امتحان درسهای تغییر رشته معادل با تعرفه امتحانات داوطلبان آزاد از دانش آموز دریافت می شود.

7-112- درسهای گذرانده شده دانش آموزی که با تقاضای تغییر شاخه یا رشته وی موافقت می شود با درسهای رشته جدید مطابقت داده می شود و درسهای مازاد در سقف مجاز بعنوان درسهای انتخابی (و درسهای اختیاری در شاخه کاردانش) پذیرفته می شود و دانش آموز موظّف است سایر درسهای عمومی و اختصاصی پایه دوم رشته جدید را که نگذرانده است با رعایت سایر ضوابط انتخاب کند و بگذراند.

تبصره - درسهائی که از نظر محتوا با درسهای رشته جدید تطبیق دارد بر اساس جدولی که از سوی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تهیه و ابلاغ می شود به جای درسهای رشته جدید پذیرفته می شود.

ماده 113 : کلید امتیازهای نمرات دانش آموز :

1-113- امتیاز هر یک از دانش آموزان بشرح زیر تعیین می شود و در نمون برگ هدایت تحصیلی ثبت می شود. با در نظر گرفتن 50 امتیاز برای نمره ها، امتیاز هر یک نمره برابر 5/2 خواهد بود.(امتیاز هر یک نمره 5/2=20÷50) بدین صورت اگر دانش آموزی معدّل نمراتش در شاخه یا رشته ای 15 باشد در مجموع، امتیاز نمره های وی در آن شاخه یا رشته برابر 5/37 خواهد بود.       (5/37=5/2×15)

تبصره - در محاسبه امتیاز معدّل، تا یک رقم اعشار محاسبه و درج شود.

کلیدهای امتیازهای آزمون :

2-113- اجرا، تصحیح، نمره گذاری و تفسیر نتایج آزمونهای مربوط به هدایت تحصیلی از وظایف مشاور است که در خصوص اجرای آزمونهای مذکور می تواند از همکاری سایر عوامل اجرایی واحد آموزشی بهره مند شود.

امتیاز های مربوط به آزمون شامل موارد زیر می باشد.

            آزمون رغبت                   10 امتیاز             (مطابق با شیوه نامه مربوط)

            آزمون استعداد                10 امتیاز             (مطابق با شیوه نامه مربوط)

تبصره 1- مشاور می تواند از بررسیهای خود در موارد خاص که نیاز به اجرای آزمونهای دیگر باشد، استفاده کند که امتیاز آن جزء 10 امتیاز بررسیهای مشاوره ای خواهد شد.

تبصره 2- امتیاز آزمون استعداد و رغبت رشته علوم و معارف اسلامی همانند رشته ادبیّات و علوم انسانی می باشد.

تبصره 3- در مواردی که دانش آموز هیچ یک از درسهای هنر یا کارگاه خود اتّکایی را انتخاب نکرده باشد امتیاز نظر معلّم برای شاخۀ کاردانش به امتیاز نظر مشاور در نمون برگ شماره 5 اضافه می شود.

 

3- 113-  امتیازهای نمون برگ نظرخواهی از دانش آموز (5 امتیاز)

انتخاب اول

انتخاب دوم

انتخاب سوم

انتخاب چهارم

انتخاب پنجم

انتخاب ششم و انتخاب نکرده

پنج امتیاز

چهار امتیاز

سه امتیاز

دو امتیاز

یک امتیاز

صفر امتیاز

        

4-113- امتیازهای نمون برگ نظرخواهی از والدین (5 امتیاز)

 انتخاب اول

انتخاب دوم

انتخاب سوم

انتخاب چهارم

انتخاب پنجم

انتخاب ششم و انتخاب نکرده

پنج امتیاز

چهار امتیاز

سه امتیاز

دو امتیاز

یک امتیاز

صفر امتیاز

 

5 - 113- امتیازهای نمون برگ نظر خواهی از معلّمان (10 امتیاز)

عالی

خیلی خوب

خوب

متوسط

ضعیف

بی جواب

ده امتیاز

هشت امتیاز

شش امتیاز

چهار امتیاز

دو امتیاز

صفر امتیاز

 

ماده 114: هدایت تحصیلی دانش آموزان واحدهای آموزشی بزرگسالان، ایثارگران، استعدادهای درخشان، استثنایی، داوطلبان آزاد و دانش آموز تطبیقی تابع ضوابط خاص خود می باشد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و دوم دی ۱۳۸۹ساعت 23:31  توسط حسین  | 

 

آموزش تلفیقی1

آموزش تلفیقی متفاوت از روندآموزش معمولی2 است، چرا که در جریان اصلی آموزش دانش آموزان استثنایی به مدارس مخصوص خود فرستاده می شوند در حالی که آموزش تلفیقی شامل تحصیل دانش آموز استثنایی در کلاس های مدارس عادی به همراه دانش آموزان عادی می شود. آموزش تلفیقی شامل ترکیبی از خدمات توانبخشی مانند:مترجم ناشنوایان3،یاداشت بردار4،معلم مشاور،کار درمان،گفتار درمان،فیزیوتراپ،شنوایی سنج و... می شود.

قبل از سال 1975 در امریکا با تصویب قانون(PL 94-142) به آموزش دانش آموزان استثنایی و حتی کودکانی که از وضعیت مالی مناسبی بهره مند نبودند امکان داده شد که از شرایط تحصیل استفاده کنند.

آموزش تلفیقی نیز از نتایج آموزش (REI)5است که در سال های 1970 تا1980 اجرا شدو اصلاح قانون(که در بالا گفته شد) در سال 1990 به دست آمد.(کوهن،1995)

چه کسانی می توانند آموزش تلفیقی را برای فرد انتخاب کنند؟

اول این که آموزش تلفیقی شامل دانش آموزان ناشنوا و نیمه شنوا،نابینا و نیمه بینا و دانش آموزان جسمی حرکتی می شود،که والدین می توانند با مراجعه به سازمان استثنایی و کمک گرفتن از نظرات کارشناسان اداره،معلم مربوطه و مدیر مدرسه نسبت به انتقال فرزند خود به مدارس عادی مبادرت ورزند.

آموزش تلفیقی از چه مزایا و معایبی برخوردار است؟

مزایای این آموزش:

1-برای دانش آموزان استثنایی فرصتی است تا در کنار سایر افراد جامعه قرار گیرند و خود را از آنان بداند چرا که با تحصیل در مدارس استثنایی به نوعی جدا از سایر افراد دیده می شود.ارتباط روزانه این دانش آموزان با دانش آموزان عادی باعث توسعه ی توانایی ارتباط با سایر افراد جامعه می شودو همچنین باعث افزایش مهارت ارتباط در سال های آتی زندگی می گردد.

2-این دانش آموزان می توانند در نزدیک ترین مدرسه به محل زندگی خود ثبت نام کنند و از خدمات توان بخشی استفاده کنند،چرا که مدارس ویژه به علت محدود بودن در نقاط شهر پراکنده اند و با اجرای این آموزش در هزینه های رفت و آمد چه از لحاظ مادی و چه از لحاظ زمانی صرفه جویی می شود.

معایب آموزش تلفیقی:

1-این آموزش عاملی است برای جدا سازی دانش آموزان استثنایی از معلمان ویژه ی خود،همسالان و محیطهای فراگیر و سایر افراد مدرسه،با ورود دانش آموز استثنایی به مدرسه عادی با توجه به تفاوت هایی که با سایرین دارد باعث می شود که فرد خود را جدا از دیگران بداند و گوشه گیر شود.

2-این دانش آموزان از آموزش انفرادی بی بهرهمی مانند،به دلیل پر جمعیت بودن کلاس های مدارس عادی معلمین فرصت کافی را پیدا نمی کنند که به صورت انفرادی با دانش آموز کار کنند.

3-دسترسی کامل به کار کنان توان بخشی ممکن است کاهش یابد و یا اصلا وجود نداشته باشد،که در مدارس ما به وضوح دیده می شود.

قبل از انتخاب این شیوه ی آموزشی پرسش هایی مطرح می شود که باید به آن ها توجه کرد:

1-  آیا نیازهای فردی،رشد فکری،اجتماعی،عاطفی و سایر نیازهای دانش آموز در آموزش تلفیقی فراهم شده است؟

2-فرد چه درجه ای از معلولیت را داراست مثلا میزان شنوایی او چقدر است؟می تواند بنویسد؟می تواند راه برود؟درجه ی بینایی او چقدر است؟و...

3-فرد از لحاظ علمی در چه سطحی است؟

4-سطح ارتباط فرد در محیطی که میان معلمان،همسالان و کادر مدرسه استثنایی می باشد چقدر است؟

5-آیا معلم و کارکنان مدرسه ی عادی می پذیرند که یک دانش آموز استثنایی در مدرسه یا کلاس درس حضور داشته باشد؟

6-آیا مدرسه طیف کاملی از ابزارهای ارزیابی و تکنیک های طراحی شده برای استفاده ی دانش آموزان استثنایی بهره مند است؟(وزارت آموزش و پرورش امریکا،1992)

 در پایان باید گفت که این شیوه ی آموزشی برای آن دسته از دانش آموزانی که معلولیت شدیدی نداشته باشند وتاحد قابل قبولی قادر به استفاده از امکانات عمومی مدرسه می باشند،می تواند کاملا متناسب باشد.بدیهی است در این صورت می بایست تسهیلات ویژه و فوق العاده ای که دانش آموز نیاز دارد برای او فراهم آورد.البته چگونگی حسن روابط متقابل دانش آموز معلول با سایر دانش آموزان امری است که بستگی زیادی به وضعیت روانی-اجتماعی خود دانش آموز و نقشی که اولیا و معلمین مربوطه دارند،خواهد داشت.(افروز،1371،ص207)

5-آموزش به صورت انفرادی

Inclusion1-

Mainstereaming-2

Notetaker-3

Teacher aide-4

              

 

منابع و مآخذ:

Cohen, O. P. (1995). Perspectives on the full inclusion movement in the education of deaf children. In B. Snider (Ed.), Conference proceedings: Inclusion? Defining quality education for deaf and hard-of-hearing students. College of Continuing Education, Gallaudet University, 800 Florida Avenue, NE, Washington, DC 20002.

Easterbrooks, S., & Baker-Hawkins, S. (Eds.). (1994). Deaf and hard-of-hearing students: Educational service guidelines. National Association of State Directors of Special Education, King Street Station, 1800 Diagonal Road, Suite 320, Alexandria, VA 22314.

Johnson, R. C., & Cohen, O. P. (Eds.). (1994). Implications and complications for student who is deaf of the full inclusion movement. Research Institute, Gallaudet University, 800 Florida Avenue, NE, Washington, DC 20002.

National Information Center on Deafness, Gallaudet University, 800 Florida Avenue, NE, Washington, DC 20002.

Snider, B. D. (Ed.). (1995). Conference proceedings: Inclusion? Defining quality education for deaf and hard-of-hearing students. College of Continuing Education, Gallaudet University, 800 Florida Avenue, NE, Washington, DC 20002.

United States Department of Education. (October 30, 1992) Federal Register, 57(221), 49274-49276.

حسین بابازاده حبشی-آموزگار

 مدرسه ی ابابصیر 2 -قم

www.ericdigests.org/1998-2/inclusion.htm

 افروز،غلامعلی،(1371)،مقدمه ای بر روانشناسی کودکان استثنایی،تهران:انتشارات دانشگاه تهران

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و دوم دی ۱۳۸۹ساعت 23:29  توسط حسین  | 

برای افزایش توان حافظه ی دیداری چند تمرین معرفی شده است که با انجام آن می توان تا حدود زیادی اختلال یادگیر ی املا را کاهش داد دانش آموزانی که به این اختلال دچارند کلمات را به صورت زیر می نویسند.را=ار           برای=باری
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 0:21  توسط حسین  | 

در این تحقیق ابتدا به تعریف کودکان استثنایی و سپس به اجزاء آن که شامل

1-ناشنوا،

(1-ناشنوایی خفیف 2-ناشنوایی متوسط 3-ناشنوایی شدید 4- ناشنوایی عمیق)

2-نابینا،

1-نابینایی بعد از تولد 2-نیمه بینا مادر زاد 3-نیمه بینا پس از تولد 4-نیمه نابینا مادر زاد 5-نیمه نابینایی پس از تولد)

3-کم توان ذهنی

(1-مرزی 2-کودن 3-کالیو 4-حمایت پذیر)

4- تیز هوش

 می شود ، پرداخته ایم و هر یک از آن ها را در گروه های خود دسته بندی کرده و از لحاظ

خانواده ،جامعه شناسی،ومحیط آموزشی (مدرسه) به صورت کلی پرداخته ایم.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 0:49  توسط حسین  | 

آموزش تلفیقی شامل کودکانی است که ناشنوا هستند و تحصیل را در کلاس های عادی همراه با دانش آموزان عادی شروع می کنند.

آموزش تلفیقی متفاوت از...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 0:36  توسط حسین  | 

 ارزشيابي در ميان عناصر تعليم و تربيت ، مثل اهداف، برنامه ، روش هاي ياددهي_ يادگيري ، فضاها و رسانه هاي آموزشي، فراگير، فعاليت هاي يادگيري، معلم، ارزشيابي و ... نقش كليدي و محوري دارد. جهت بررسي و آگاهي از ميزان اثر بخشي هر يك از عناصر ذكر شده، در هر يك از مراحل برنامه ( قبل از اجرا، ضمن و بعد از اجرا) ، بايد از روش هاي مختلف سنجش و ارزشيابي به صورت فرآيندي ، استفاده گردد. بنابر اين خود شيوه هاي ارزشيابي از روند پيشرفت تحصيلي نيز ، بايد مورد ارزشيابي قرار گيرد.

اين مطالعه ، ابتدا به نقد روش هاي متداول در ارزشيابي پرداخته و نتيجه مي‌گيرد كه جهت بررسي عميق ، كيفي و همه جانبه ي تغييرات ايجاد شده در جريان رشد و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ، به كارگيري انواع مختلف آزمون هاي مداد كاغذي ، كافي به نظر نمي رسد و كارايي ضروري را ندارد. در اين زمينه ، به صورت جامع و  جدي ، نسبت به مقايسه ي مباني نظري ، اهداف ، محتوا ، روش ها و ‌‌شيوه هاي ارزشيابي؛در دو ديدگاه نتيجه مدار و فرآيند محور در تعليم و تربيت ، اشاره شده است . همچنين با ارايه نتايج چند پژوهش داخلي و خارجي ، تلاش گرديده ، تا محدوديت هاي روش هاي كمي در ارزشيابي تبيين گردد. سپس ، با فرض اينكه معلمان از كم و كيف انواع مختلف آزمون هاي كتبي رايج ، آگاهي دارند، به معرفي روش هاي كيفي سنجش و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي، اقدام شده است. ويژگي قابل توجه در اين مطالعه ، ارايه مثالهاي متعددِ عيني براي هر يك از

روش هاي مطرح شده ، در متن و پيوست ها، مي باشد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 0:26  توسط حسین  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 0:17  توسط حسین  | 

امروزه بسیاری از کودکان دچار این اختلال می شوند که بسیاری از والدین را نگران کرده است ولی باید دانست که این اختلال به راحتی قابل درمان است و امروزه با دارو درمانی و حتی رژیم غذایی مناسب قابل درمان است.برای دریافت مطالب بیشتر به تحقیقی که در این زمینه توسط خودم انجام شده مراجه فرمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه یازدهم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 10:17  توسط حسین  |